Algemene voorwaarden

(deze voorwaarden moeten worden vermeld op de website en ook steeds op de achterzijde van alle offertes en facturen. Op de voorzijde van offertes en facturen dient steeds te zijn vermeld: “de klant heeft kennis van de algemene voorwaarden op de achterzijde en aanvaardt deze algemene voorwaarden” Ondertekening van de offerte geniet de voorkeur. Indien de klant consument is, is de ondertekening verplicht)

ALGEMENE VOORWAARDEN STEVIT

Alle diensten, verkopen, leveringen, overeenkomsten van welke aard ook worden gesloten met toepassing van deze algemene voorwaarden die altijd primeren op de voorwaarden van de klant.

1. Offertes, bestellingen en leveringen.

De offertes van Stevit hebben een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen, behoudens uitdrukkelijk anders vermeld. Indien de klant een offerte accepteert, komt de overeenkomst pas tot stand nadat Stevit de acceptatie door de klant heeft bevestigd.

De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en dergelijke meer. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.

De levertermijnen van Stevit zijn louter indicatief. Stevit tracht optimaal om de levertermijnen na te leven maar de overschrijding van levertermijnen kan nooit een reden voor beëindiging of schorsing van de overeenkomst uitmaken.

De levering kan in gedeelten gebeuren.

Opmerkingen aangaande de levering dienen binnen de drie dagen na levering te worden geformuleerd. Bij gebreke hieraan wordt de klant geacht de werken aanvaard te hebben.

2. Eigendomsvoorbehoud

Alle verkochte goederen blijven eigendom van Stevit totdat deze volledig betaald zijn door de Klant.

Indien de eigendomsoverdracht wordt uitgesteld ingevolge niet gehele betaling, zal evenwel het risico wel reeds overgaan bij levering.

3. Betalingen

Facturen zijn contant te betalen binnen vijftien dagen na factuurdatum op de maatschappelijke zetel van Stevit.

Bij niet betaling van de factuur is er telkens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 10% per jaar alsmede een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag met een minimum van 40,00 €.

De Klant is niet gerechtigd tot schuldvergelijking ten aanzien van Stevit.

“Kortingsbon.(Waardebon).
Desgevallende door Stevit verleende kortingsbonnen (waardebonnen) kunnen enkel worden verrekend op de prijzen van werkuren en kunnen niet worden verrekend op verkoopsprijzen. Deze kortingsbonnen (waardebonnen) zijn niet omwisselbaar in geld. Er wordt nooit wisselgeld gegeven op een kortingsbon (waardebon).
Bij twijfel over de echtheid van de kortingsbon (waardebon) behoud Stevit zicht het recht om deze te weigeren.

4. Ontbinding bij wanprestatie.

Stevit kan de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden beschouwen ten laste van de klant ingeval van faillissement, kennelijk onvermogen of enige wijziging aan de juridische toestand van de klant.

Bij wanprestatie van de klant die niet verholpen wordt binnen de tien dagen na ingebrekestelling heeft Stevit eveneens het recht om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen ten laste van de klant. Indien de overeenkomst wordt ontbonden ten laste van de klant, zal alle desbetreffende schade, onder meer gederfde winsten, geleden verliezen, en dergelijke meer, op de klant worden verhaald. Reeds uitgevoerde werken en reeds bestelde of geleverde materialen dienen volledig te worden betaald.

Behoudens ingeval van overmacht, weersomstandigheden, staking, lock out en dergelijke meer, beschikt de klant die consument is bij wanprestatie van onzentwege waaraan niet verholpen wordt binnen een redelijke termijn na ingebrekestelling, over het wederkerig recht om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen ten onzen laste met desgevallende vergoeding van de door de klant geleden schade met een maximum van 10,00 % van de prijs der afgezegde werken.

Verkeerd gebruik, verkeerde behandeling,fenomenen eigen aan de materialen of werken, vorst- of vochtschade en dergelijke meer kunnen nooit beschouwd worden als een wanprestatie of niet conformiteit en Stevit draagt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. De klant verbindt er zich toe de geleverde materialen en werken te gebruiken en te onderhouden overeenkomstig hun bestemming en de desbetreffende instructies, met in acht name van de veiligheid en integriteit van de materialen en software.

5. Vertrouwelijke info en privacy.

Stevit verbindt er zich toe om gegevens van klanten enkel aan te wenden in het licht van de overeenkomst met de klant. Deze gegevens kunnen desgevallend worden gedeeld met onderaannemers, leveranciers of consultants doch worden hoe dan ook enkel gebruikt in het licht van de overeenkomst.

De website van Stevit maakt geen gebruik van cookies.

6. Intellectuele rechten.

Alle auteursrechten, intellectuele, industriële of andere rechten op werken die Stevit heeft gecreëerd zijn uitsluitend eigendom van Stevit.

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Bij geschillen is Belgisch recht toepasselijk en zijn uitsluitend de Rechtbanken van Turnhout bevoegd.

Stevit
Tel: 0470131763
BTW nr: BE684.764.669
Maatschappelijke zetel: Jef Buyckxstraat 119, 2300 Turnhout
Website: https://stevit.be
Email: info@stevit.be

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer info

Om de gebruikerservaring van onze website te verbeteren maakt onze website gebruik van cookies. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, dit kan echter het functioneren van onze website negatief aantasten. Met uw toestemming plaatsen wij tracking cookies op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina's u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw internet gebruik. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo relevant mogelijk voor u zijn. U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Sluiten